Sök
 • Vardagssvenska för nyanlända
 • av Cecilia Fasth & Anita Kannermark
Sök Meny

Utkom i maj 2016 på Folk­u­ni­ver­si­te­tets förlag.

Goda grun­der – var­dags­svens­ka för nyan­län­da är ett upp­da­te­rat urval ur det klas­sis­ka läro­medlet Goda grun­der. Läro­med­let är utveck­lat för de kur­ser i svens­ka för nyan­län­da som bland annat anord­nas av stu­di­e­för­bund och folk­hög­sko­lor under asyltiden.

Goda grun­der – var­dags­svens­ka för nyan­län­da är en kom­bi­ne­rad läro- och övnings­bok. Ton­vik­ten är lagd på att prak­tiskt öva det språk som före­kom­mer i var­dag­li­ga situ­a­tio­ner. Efter var­je textav­snitt föl­jer övning­ar som stär­ker de språk­li­ga färdigheterna.

Läro­med­let ger goda möj­lig­he­ter att öka del­ta­gar­nas för­må­ga att kom­mu­ni­ce­ra munt­ligt och skrift­ligt. Tex­ter och bil­der sti­mu­le­rar till sam­tal och dis­kus­sio­ner. Oli­ka teman i de tolv avsnit­ten ger asyl­sö­kan­de och and­ra nyan­län­da kun­skap om och för­stå­el­se för det svens­ka samhället.

Goda grun­der – var­dags­svens­ka för nyan­län­da består av:

 • textav­snitt med många dialoger
 • vari­e­ra­de övningar
 • gram­ma­tisk översikt
 • gra­tis ljud här på www.godagrunder.se
 • gra­tis lärar­hand­led­ning här på www.godagrunder.se

För­fat­ta­re: Ceci­lia Fasth & Ani­ta Kannermark
Illust­ra­tio­ner av Per Silfverhjelm.

Goda grunders framsida. Foto: iStock.com/Jonas Velin.

Goda grun­ders fram­si­da. Foto: iStock.com/Jonas Velin.

11 kommentarer

 1. Er bok Goda Grun­der - Var­dags­svens­ka för nyan­län­da är även utmärkt för dom asyl­sö­kan­de jag själv under­vi­sar som volon­tär sedan 2 år. Vi har i min volon­tä­r­or­ga­ni­sa­tion inte haft medel att köpa böc­ker för innan Folk­bild­nings­rå­det fick medel från sta­ten. Nu sam­ver­kar vi med stu­di­e­för­bun­den, eftersom vi redan hade en upp­byggd och väl­struk­tu­re­rad orga­ni­sa­tion för under­vis­ning. Er bok kom­mer oer­hört lämp­ligt! Jag ska bör­ja använ­da den genom ett för mig nytt stu­di­e­för­bund, BILDA. Ser fram emot ele­ver­nas gläd­je att få en så bra lärobok!

 2. كتب جميل ورائع وفيه التعلم مفيد

  • Någon hjäl­pa mig, hur kan få Böc­ker Mp3„„„„„Someone Help me, how can get the Books Mp3 ,

   • Boken köper du i bok­han­deln där du bor eller via en bok­han­del på inter­net. Lju­det och mp3-filer finns här på webbplatsen.
    /Dan, Folk­u­ni­ver­si­te­tets förlag

 3. Boken ger många till­fäl­len till sam­tal och pas­sar bra i en Nykom­ling­ar i Sve­ri­ge .….Tack så mycket

 4. Boken är en stor hjälp till mig och alla de ele­ver som är/ varit på mina lek­tio­ner. I ett lugnt tem­po med åter­kom­man­de övning­ar är tids­pla­nen 40 tim. väl uträk­nad studietid.
  Tack.

  • Roligt att du och dina ele­ver är nöj­da med Goda grun­der – vardagssvenska ??
   /Dan, Folk­u­ni­ver­si­te­tets förlag

 5. God hjälp tack för er 🙂

Kommentarsfunktionen är avstängd.

%d bloggare gillar detta: