Sök
  • Vardagssvenska för nyanlända
  • av Cecilia Fasth & Anita Kannermark
Sök Meny

Till läraren

Här finns en lärar­hand­led­ning i pdf-for­mat till Goda grun­der – var­dags­svens­ka för nyan­län­da. Lärar­hand­led­ning­en är utfor­mad för att det ska gå snabbt och lätt att få idéer till hur man kan arbe­ta mer djup­gå­en­de med en text och/eller övning. Den är skri­ven sär­skilt för att fun­ge­ra även för den som har begrän­sad erfa­ren­het av att under­vi­sa och leda kur­ser. Lad­da ner lärar­hand­led­ning­en (pdf) via län­ken nedan:

%d bloggare gillar detta: