Sök
  • Vardagssvenska för nyanlända
  • av Cecilia Fasth & Anita Kannermark
Sök Meny

Integritetspolicy

Integri­tets­po­li­cy för Stif­tel­sen Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag (845000-6674)

Stif­tel­sen Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag, i fort­sätt­ning­en kal­lat ”Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag” eller ”vi” (”oss”), vär­nar om din per­son­li­ga integri­tet. I den­na integri­tets­po­li­cy för­kla­ras hur vi sam­lar in och behand­lar dina personuppgifter.

Änd­ring­ar i integri­tets­po­li­cyn med­de­las genom att de nya vill­ko­ren pub­li­ce­ras här på den­na sida och vi rekom­men­de­rar att du regel­bun­det tar del av dessa.

Integri­tets­po­li­cyn senast upp­da­te­rad 18 janu­a­ri 2019.

1. Allmänt

Den­na integri­tets­po­li­cy beskri­ver hur Stif­tel­sen Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag (orga­ni­sa­tions­num­mer 845000-6674) behand­lar per­son­upp­gif­ter om dig i egen­skap av kund, repre­sen­te­rar ett före­tag eller orga­ni­sa­tion som i sin tur är kund, poten­ti­ellt bli­van­de kund eller sam­ar­bets­part­ner till Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag eller annan sam­ar­bets­part­ner till Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag. Den­na integri­tets­po­li­cy redo­gör även för hur Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag behand­lar per­son­upp­gif­ter om dig i egen­skap av besö­ka­re på våra webb­plat­ser och använ­da­re av våra digi­ta­la läro­me­del, samt i de fall du ansö­ker om en tjänst hos oss eller då du som upp­hovs­man skic­kar in ett manus eller annat till oss.

2. Personuppgiftsansvarig

Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag är per­son­upp­gifts­an­sva­rig, men and­ra utval­da sam­ar­bets­part­ners och leve­ran­tö­rer kan upp­trä­da som per­son­upp­gifts­bi­trä­den eller vara per­son­upp­gifts­an­sva­ri­ga för vis­sa per­son­upp­gif­ter till­sam­mans med oss.

3. Vilka personuppgifter samlas in?

Privatpersoner:

Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag sam­lar in och lag­rar infor­ma­tion om dig som vi behö­ver för att kun­na kon­tak­ta dig om du som pri­vat­per­son (eller enskild fir­ma) beställt ett läro­me­del eller ska­pat eller fått en inlogg­ning till t.ex. ett digi­talt läro­me­del. Per­son­upp­gif­ter sam­las även in då du pre­nu­me­re­rar på nyhets­brev. De per­son­upp­gif­ter som sam­las in kan bl.a. vara namn, adress, e-post­a­dress och tele­fon­num­mer. Dina per­son­upp­gif­ter sam­las då in direkt från dig. Des­sa per­son­upp­gif­ter (samt per­son­num­mer) sam­las även in i när du som upp­hovs­man ingår avtal med oss (se nedan).

Organisationsrepresentanter:

Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag sam­lar in och lag­rar infor­ma­tion om dig som vi behö­ver för att kun­na kon­tak­ta dig i egen­skap av repre­sen­tant för ett företag/organisation, såsom namn, adress, e-post­a­dress och tele­fon­num­mer. Dina per­son­upp­gif­ter sam­las van­ligt­vis in från det före­tag eller orga­ni­sa­tion som du repre­sen­te­rar, men ibland direkt från dig. Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag kan använ­da exter­na tjäns­ter för att, vid behov, kom­plet­te­ra kontaktinformationen.

Besökare av webbplatser och användare av digitala läromedel:

Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag sam­lar in infor­ma­tion om dig som vi behö­ver för att kun­na för­bätt­ra, effek­ti­vi­se­ra, för­enk­la och utveck­la våra webb­plat­ser, såsom IP-adress, MAC-adress, coo­ki­es eller lik­nan­de. Sådan insam­ling sker i sam­band med att du besö­ker våra webb­plat­ser. Ibland krävs des­sa upp­gif­ter för att den digi­ta­la tjäns­ten eller webb­plat­sen ska fun­ge­ra. Se även vår coo­kie­po­li­cy på sidan Om coo­ki­es

Rekrytering samt upphovsmän:

Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag sam­lar in infor­ma­tion om dig som vi behö­ver för att kun­na rekry­te­ra rätt per­so­ner till tjäns­ter hos Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag. De per­son­upp­gif­ter som sam­las in för rekry­te­rings­syf­te är namn, adress, e-post­a­dress och tele­fon­num­mer och and­ra per­son­upp­gif­ter som du väl­jer att läm­na till oss. Vi behand­lar även per­son­upp­gif­ter när de läm­nas i sam­band med att du ingår ett upp­hovs­rätts­ligt avtal med oss.

4. Folkuniversitetets förlags behandling av dina personuppgifter

4.1 Privatpersoner

Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag säl­jer sina varor och tjäns­ter främst till före­tag och orga­ni­sa­tio­ner, men ibland även till enskil­da fir­mor och pri­vat­per­so­ner. Infor­ma­tion om dig över­läm­nas då till oss direkt från dig.

Per­son­upp­gif­ter:
Namn, per­son­num­mer, adress, tele­fon­num­mer, e-post­a­dress och even­tu­ellt inloggningsuppgifter.

Ända­mål:
För att kun­na hål­la kon­tak­ten avse­en­de när t.ex. leve­rans av varor ska ske. Samt för att möj­lig­gö­ra mark­nads­fö­ring och kundanalyser.

Lag­lig grund:
Intres­se­av­väg­ning. Behand­ling­en är i förs­ta hand nöd­vän­dig för vårt berät­ti­ga­de intres­se av att full­gö­ra avta­let med kunden.
Sam­tyc­ke. I före­kom­man­de fall är behand­ling­en nöd­vän­dig för att kun­na mark­nads­fö­ra varor/tjänster.

4.2 Organisationsrepresentanter

Infor­ma­tion om dig kan över­läm­nas till oss direkt från dig eller från den orga­ni­sa­tion du repre­sen­te­rar, i sam­band med att den orga­ni­sa­tion du repre­sen­te­rar gör affä­rer med Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag. Om vi anser att den orga­ni­sa­tion du repre­sen­te­rar är en poten­ti­ellt fram­ti­da kund/partner till Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag kan vi dess­utom sam­la in upp­gif­ter om dig som orga­ni­sa­tions­re­pre­sen­tant. Vil­ka upp­gif­ter vi sam­lar in om dig, för vil­ka ända­mål vi avser att behand­la dina per­son­upp­gif­ter samt vil­ken lag­lig grund vi har för respek­ti­ve behand­ling föl­jer nedan.

Per­son­upp­gif­ter:
Namn, even­tu­ellt befatt­ning, adress, tele­fon­num­mer, e-post­a­dress samt even­tu­ellt inloggningsuppgifter.

Ända­mål:
För att kun­na hål­la kon­tak­ten med en repre­sen­tant för orga­ni­sa­tio­nen avse­en­de när t.ex. leve­rans av varor ska ske. Samt upp­fyl­la för­fatt­nings­re­gle­ra­de krav, exem­pel­vis bok­fö­rings­krav och säkerhetskrav.

Lag­lig grund:
Intres­se­av­väg­ning. Behand­ling­en är nöd­vän­dig för vårt berät­ti­ga­de intres­se av att full­gö­ra avta­let med kun­den, d.v.s. orga­ni­sa­tio­nen som du repre­sen­te­rar. Behand­ling­en är även nöd­vän­dig för att full­gö­ra Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lags rätts­li­ga förpliktelser.
Sam­tyc­ke. Ibland är behand­ling­en nöd­vän­dig p.g.a. Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lags berät­ti­ga­de intres­se av att mark­nads­fö­ra sina varor/tjänster till före­ta­get som du representerar.

4.3 Royaltymottagare

Om vi har ett upp­hovs­rätts­ligt sam­ar­be­te behö­ver vi spa­ra upp­gif­ter om dig i syf­te att full­gö­ra våra upp­hovs­rätts­li­ga åta­gan­den (till exem­pel royaltyutbetalningar).

Per­son­upp­gif­ter:
Namn, adress, tele­fon­num­mer, e-post­a­dress, per­son­num­mer samt bank­kon­to­num­mer eller liknande.

Ända­mål:
För att kun­na hål­la kon­tak­ten avse­en­de sam­ar­be­tet par­ter­na emellan.

Lag­lig grund:
Behand­ling­en är nöd­vän­dig för vårt berät­ti­ga­de intres­se av att full­gö­ra avta­let med royal­ty­mot­ta­ga­ren (intres­se­av­väg­ning). Dess­utom mås­te vi upp­fyl­la för­fatt­nings­re­gle­ra­de krav, exem­pel­vis bok­fö­rings­krav samt i det­ta fall spe­ci­fikt kon­troll­upp­gif­ter till Skatte­myn­dig­he­ten. Där­med är behand­ling­en nöd­vän­dig för att full­gö­ra Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lags rätts­li­ga förpliktelser.

4.4 Besökare på webbplatser och användare av digitala läromedel

Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag använ­der coo­ki­es i syf­te att till­han­da­hål­la vis­sa funk­tio­ner på våra webb­plat­ser och digi­ta­la läro­me­del samt för att för­bätt­ra våra webb­plat­ser och att leve­re­ra en bätt­re och mer per­son­lig ser­vice. Infor­ma­tio­nen lag­ras i form av en fil inne­hål­lan­de kryp­te­rad inlogg­nings­da­ta. Mer infor­ma­tion om vår coo­kie­po­li­cy finns på sidan Om coo­ki­es

Per­son­upp­gif­ter:
Enhets­in­for­ma­tion (d.v.s. IP-adress, MAC-adress, coo­ki­es och liknande).

Ända­mål:
För att kun­na utveck­la våra webb­plat­ser och för att anpas­sa dem bätt­re uti­från hur våra webb­plat­ser används.

Lag­lig grund:
Behand­ling­en är nöd­vän­dig för Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lags berät­ti­ga­de intres­se av att för­bätt­ra, effek­ti­vi­se­ra, för­enk­la och utveck­la sina webb­plat­ser och digi­ta­la tjäns­ter och läro­me­del och i syf­te att attra­he­ra fler kun­der och att öka gra­den av åter­kom­man­de kun­der (intres­se­av­väg­ning).

4.5 För dig som ansöker om anställning eller frilansuppdrag

Per­son­upp­gif­ter:
Namn, adress, tele­fon­num­mer, e-post­a­dress samt cv och and­ra per­son­upp­gif­ter som du väl­jer att läm­na till oss.

Ända­mål:
För att kun­na avgö­ra vem som är bäst läm­pad för en tjänst samt att säker­stäl­la att aktu­ell per­son har nöd­vän­dig kompetens.

Lag­lig grund:
Behand­ling­en är nöd­vän­dig för Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lags berät­ti­ga­de intres­se av att anstäl­la rätt per­so­nal och att säker­stäl­la att kom­pe­ten­ta per­so­ner arbe­tar för Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag (intres­se­av­väg­ning).

5. Hur länge bevarar Folkuniversitetets förlag dina personuppgifter?

Dina per­son­upp­gif­ter spa­ras så länge som det är nöd­vän­digt för att upp­fyl­la ända­må­len med vår behand­ling. Efter det kom­mer vi att på ett säkert sätt att rade­ra eller avi­den­ti­fi­e­ra dina upp­gif­ter så att det inte läng­re går att kopp­la dem till dig.

Vis­sa per­son­upp­gif­ter kom­mer, i syf­te att upp­fyl­la rele­vant lag­stift­ning, att spa­ras i sju år eller läng­re och upp­hovs­rätts­av­tal arki­ve­ras under hela skyddstiden.

Kon­takt­upp­gif­ter till orga­ni­sa­tions­re­pre­sen­tan­ter lag­ras bara under den tid Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag bedö­mer att upp­gif­ter­na är nöd­vän­di­ga för att upp­rätt­hål­la rela­tio­nen med orga­ni­sa­tio­nen. Rade­ring sker när Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag får kän­ne­dom om att upp­gif­ter­na inte läng­re är ade­kva­ta eller rele­van­ta för ända­må­let, eller på begä­ran av kontaktpersonerna.

6. Vem lämnar Folkuniversitetets förlag ut personuppgifterna till?

Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag delar ibland infor­ma­tion, inklu­si­ve per­son­upp­gif­ter, med exter­na mot­ta­ga­re, t.ex. dis­tri­bu­tö­rer, leve­ran­tö­rer och orga­ni­sa­tio­ner. Men vi säl­jer ald­rig dina upp­gif­ter till någon annan. Samt­li­ga mot­ta­ga­re behand­lar endast dina upp­gif­ter i enlig­het med våra instruk­tio­ner och per­son­upp­gifts­bi­trä­des­av­tal finns. Des­sa mot­ta­ga­re får inte använ­da dina upp­gif­ter för egna ändamål.

Vi strä­var all­tid efter att dina per­son­upp­gif­ter ska behand­las inom EU/EES. Om per­son­upp­gif­ter över­förs till något land utan­för EU/EES kom­mer Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag att vid­ta åtgär­der för att se till att per­son­upp­gif­ter­na fort­sät­ter vara skyd­da­de och även vid­ta de åtgär­der som krävs för att på lag­ligt sätt över­fö­ra per­son­upp­gif­ter till län­der utan­för EU/EES.

Vi kan även kom­ma att läm­na ut dina per­son­upp­gif­ter till and­ra mot­ta­ga­re, t.ex. myn­dig­he­ter och utval­da före­tag, enligt nedan.

Leve­ran­tör av molntjänst:
Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag lag­rar delar av sin infor­ma­tion i en moln­tjänst, var­för dina per­son­upp­gif­ter kan kom­ma att läm­nas ut till leve­ran­tö­ren av den aktu­el­la molntjänsten.

Leve­ran­tö­rer och samarbetspartners:
Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag kan kom­ma att läm­na ut dina per­son­upp­gif­ter till oli­ka leve­ran­tö­rer. Det­ta sker i de fall leve­ran­tö­rer­na eller sam­ar­bets­part­ner­na behö­ver dina per­son­upp­gif­ter för att kun­na full­gö­ra sina uppdrag.

Myn­dig­he­ter:
Vi kan läm­na nöd­vän­dig infor­ma­tion till myn­dig­he­ter om vi enligt lag är skyl­di­ga att göra det.

7. Dina rättigheter

Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag ansva­rar i egen­skap av per­son­upp­gifts­an­sva­rig för att dina per­son­upp­gif­ter behand­las i enlig­het med gäl­lan­de lag­stift­ning. Data­skydds­för­ord­ning­en ger dig ett antal rät­tig­he­ter i för­hål­lan­de till behand­ling­en av dina personuppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begä­ra ut infor­ma­tion från oss om vi behand­lar per­son­upp­gif­ter som rör dig och så begä­ra till­gång till de per­son­upp­gif­ter som vi behand­lar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse

Om du anser att en upp­gift om dig är fel­ak­tig eller ofull­stän­dig har du rätt att begä­ra rät­tel­se av uppgiften.

Återkalla samtycke med framtida verkan

Om vi endast behand­lar dina per­son­upp­gif­ter med stöd av ditt sam­tyc­ke har du rätt att när som helst åter­kal­la ditt sam­tyc­ke till behand­ling­en med fram­ti­da verkan.

Motsätta dig behandling för ändamål rörande direkt marknadsföring

Du har rätt att mot­sät­ta dig vår behand­ling av dina per­son­upp­gif­ter för ända­mål röran­de direkt mark­nads­fö­ring och avre­gi­stre­ra dig från fort­sat­ta utskick genom att anmä­la det­ta till oss, t.ex. genom att klic­ka på en avregistreringslänk.

Motsätta dig viss behandling

Du har dess­utom rätt att mot­sät­ta dig behand­ling­ar som stöd­jer sig på vårt berät­ti­ga­de intres­se om du har per­son­li­ga skäl som rör situ­a­tio­nen. Vi får dock fort­sät­ta att behand­la dina upp­gif­ter, trots att du har mot­satt dig behand­ling­en, om vi har tving­an­de berät­ti­ga­de skäl för behand­ling­en som går före integritetsintresset.

Radering

Under vis­sa omstän­dig­he­ter har du rätt att få dina per­son­upp­gif­ter rade­ra­de. Det­ta gäl­ler emel­ler­tid inte om vi exem­pel­vis är skyl­di­ga enligt lag att beva­ra uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begä­ra att behand­ling­en av dina per­son­upp­gif­ter begrän­sas. Note­ra dock att om du begär att behand­ling­en av dina upp­gif­ter ska begrän­sas kan det med­fö­ra att vi inte kan upp­fyl­la alla våra even­tu­el­la skyl­dig­he­ter gente­mot dig.

Dataportabilitet

Du har rätt att få en digi­tal kopia, i den mån det är tek­niskt möj­ligt, på de per­son­upp­gif­ter som rör dig i ett väl­känt, struk­tu­re­rat och digi­talt inläs­bart for­mat. Rät­ten till data­por­ta­bi­li­tet, till skill­nad från rät­ten till regis­terut­drag, omfat­tar endast upp­gif­ter som du själv har till­han­da­hål­lit till oss och som vi behand­lar med stöd av vis­sa lag­li­ga grun­der, t.ex. ett avtal med dig.

8. Skyddet av dina personuppgifter

Du kan all­tid kun­na kän­na dig trygg när du läm­nar dina per­son­upp­gif­ter till oss. Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag har vid­ta­git lämp­li­ga tek­nis­ka och orga­ni­sa­to­ris­ka åtgär­der för att skyd­da dina per­son­upp­gif­ter mot t.ex. för­lust, mani­pu­la­tion eller obe­hö­rig åtkomst. Vi anpas­sar kon­ti­nu­er­ligt våra säker­hets­åt­gär­der till den fort­lö­pan­de tek­nis­ka utveck­ling­en. Vi kom­mer inte att läm­na ut dina upp­gif­ter till någon annan, annat än vad som uttryck­li­gen föl­jer av den­na integritetspolicy.

9. Ändringar

Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag har rätt att när som helst änd­ra integri­tets­po­li­cyn. Om Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag genom­för väsent­li­ga för­änd­ring­ar i integri­tets­po­li­cyn kom­mer vi att för­sö­ka infor­me­ra om det på vår webbplats.

10. Kontakt

Kon­tak­ta Stif­tel­sen Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag (org.nr. 845000-6674) om du har någ­ra frå­gor om den­na integri­tets­po­li­cy, behand­ling­en av dina per­son­upp­gif­ter eller om du vill utö­va någon av dina rät­tig­he­ter enligt den­na integri­tets­po­li­cy eller enligt dataskyddsförordningen.

Kontaktuppgifter (personuppgiftsansvarig)

Folk­u­ni­ver­si­te­tets förlag
Box 2116
220 02 Lund
tele­fon 046-14 87 20
e-post info@folkuniversitetetsforlag.se

%d bloggare gillar detta: