Sök
  • Vardagssvenska för nyanlända
  • av Cecilia Fasth & Anita Kannermark
Sök Meny

Allemansrätten

Vi har rätt att vis­tas i natu­ren, men vi mås­te visa hän­syn mot and­ra män­ni­skor, djur och natur. Det är för­bju­det att ska­da natu­ren eller and­ra män­ni­skors egen­dom. Man får till exem­pel: Man får till exem­pel inte: Teck­ning­ar: Per Silfver­h­jelm. Ur Goda grun­der – var­dags­svens­ka för … 

Läs mer

%d bloggare gillar detta: