Sök
  • Vardagssvenska för nyanlända
  • av Cecilia Fasth & Anita Kannermark
Sök Meny

Allemansrätten

Vi har rätt att vis­tas i natu­ren, men vi mås­te visa hän­syn mot and­ra män­ni­skor, djur och natur. Det är för­bju­det att ska­da natu­ren eller and­ra män­ni­skors egendom.

Man får till exempel:

Man får vandra i skog och mark. Teckning: Per Silfverhjelm (ur Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända).

Man får vand­ra i skog och mark.

Man får plocka svamp och bär. Teckning: Per Silfverhjelm (ur Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända).

Man får ploc­ka svamp och bär.

Man får tälta ett dygn men ej för nära någons tomt. Obs! Om man vill tälta längre bör man fråga markägaren om lov. Teckning: Per Silfverhjelm (ur Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända).

Man får täl­ta ett dygn men ej för nära någons tomt.
Obs! Om man vill täl­ta läng­re bör man frå­ga mar­kä­ga­ren om lov.

Man får göra upp eld om det absolut inte finns risk för brand. Teckning: Per Silfverhjelm (ur Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända).

Man får göra upp eld om det abso­lut inte finns risk för brand.

Man får till exempel inte:

Man får inte gå över någon annans tomt, eller gå över sådda fält, åkrar, planteringar. Teckning: Per Silfverhjelm (ur Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända).

Man får inte gå över någon annans tomt, eller gå över såd­da fält, åkrar, planteringar.

Man får inte plocka fridlysta växter, eller ta fågelägg eller fågelbon. Obs! Länsstyrelsen kan informera om vilka växter som är fridlysta. Teckning: Per Silfverhjelm (ur Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända).

Man får inte ploc­ka frid­lys­ta väx­ter, eller ta fågel­ägg eller fågel­bon.
Obs! Läns­sty­rel­sen kan infor­me­ra om vil­ka väx­ter som är fridlysta.

Teck­ning­ar: Per Silfverhjelm.
Ur Goda grun­der – var­dags­svens­ka för nyan­län­da.
För­fat­ta­re: Ceci­lia Fasth & Ani­ta Kannermark.

Lämna en kommentar

Nödvändiga fält är markerade *.


sex + elva =

%d bloggare gillar detta: