Sök
  • Vardagssvenska för nyanlända
  • av Cecilia Fasth & Anita Kannermark
Sök Meny

Allemansrätten

Vi har rätt att vis­tas i natu­ren, men vi mås­te visa hän­syn mot and­ra män­ni­skor, djur och natur. Det är för­bju­det att ska­da natu­ren eller and­ra män­ni­skors egen­dom. Man får till exem­pel: Man får till exem­pel inte: Teck­ning­ar: Per Silfver­h­jelm. Ur Goda grun­der – var­dags­svens­ka för … 

Läs mer

Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända

Goda grun­der – var­dags­svens­ka för nyan­län­da är ett upp­da­te­rat urval ur det klas­sis­ka läro­medlet Goda grun­der. Det är utveck­lat för kur­ser i svens­ka för nyan­län­da som anord­nas av stu­di­e­för­bund och folk­hög­sko­lor. Läro­med­let ger goda möj­lig­he­ter att öka del­ta­gar­nas för­må­ga att kom­mu­ni­ce­ra munt­ligt och skrift­ligt. Tex­ter och … 

Läs mer

%d bloggare gillar detta: