Sök
  • Vardagssvenska för nyanlända
  • av Cecilia Fasth & Anita Kannermark
Sök Meny

Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända

Goda grun­der – var­dags­svens­ka för nyan­län­da är ett upp­da­te­rat urval ur det klas­sis­ka läro­medlet Goda grun­der. Det är utveck­lat för kur­ser i svens­ka för nyan­län­da som anord­nas av stu­di­e­för­bund och folkhögskolor.

Läro­med­let ger goda möj­lig­he­ter att öka del­ta­gar­nas för­må­ga att kom­mu­ni­ce­ra munt­ligt och skrift­ligt. Tex­ter och bil­der sti­mu­le­rar till sam­tal och dis­kus­sio­ner. Oli­ka teman ger asyl­sö­kan­de och and­ra nyan­län­da kun­skap om och för­stå­el­se för det svens­ka samhället.

Goda grun­der – var­dags­svens­ka för nyanlända:

  • tolv textav­snitt med många dialoger
  • vari­e­ra­de övningar
  • gram­ma­tisk översikt
  • gra­tis ljud här på www.godagrunder.se

För­fat­ta­re: Ceci­lia Fasth & Ani­ta Kannermark
Illust­ra­tio­ner av Per Silfverhjelm.

%d bloggare gillar detta: